La velocitat amb que varia la oferta de videojocs condiciona inevitablement qualsevol intent de classificació. Tot i això, la majoria de revistes temàtiques sobre videojocs han establert una classificació, que aquí anomenarem "estàndard", que està basada en les diverses classificacions que s'han fet al llarg de la història (per a més informació, veure apartat del wiki: tipologies de videojocs). Aquesta ens permet saber de manera anticipada a quin tipus de videojoc estem a punt de jugar.

A continuació, podeu trobar una presentació powerpoint que explica, de manera breu però concisa, quina és aquesta classificació estàndard que efectuen les revistes, basada en els gèneres que més es repeteixen en les diverses classificacions de revistes en què ens hem fixat: